2551-12-02

สรีดภงส์

สรีดภงส์ คือ ระบบการจัดการน้ำในสมัยอาณาจักรสุโขทัย โดยการนำน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ราบ และขุดท่อส่งน้ำนั้นไปยังแหล่งกักเก็บน้ำของประชาชน โดยมีทำนบดินที่เรียกว่า ทำนบพระร่วง หรือสรีดภงค์ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย