2551-12-04

มรรคมีองค์ 8 (สังคม)

มรรคมีองค์ 8 บางทีเรียกว่า อริยมรรค แปลว่า ทางอันประเสริฐบ้าง หรือ บางทีเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลาง

มรรคเป็นองค์ประกอบข้อสุดท้ายใน "อริยสัจ4" คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อันเป็นธรรม
วิเศษในการพ้นทุกข์ของพระพุทธศาสนา

มรรคมี 8 ประการ คือ
1) ความเห็นชอบ คือ มีปัญญาเห็นอริยสัจ 4 ประการ
2) ความดำริ(คิด)ชอบ คือ คิดออกจากกาม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส/ดำริหรือคิดไม่ปองร้าย
ดำริหรือคิดไม่เบียดเบียน
3) การเจรจาชอบ คือ ไม่พูดปด/ไม่พูดยุยงให้แตกร้าว/ไม่พูดคำหยาบ/ไม่พูดเพ้อเจ้อ
4) การกระทำชอบ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม
5) การเลียงชืพชอบ คือ ไม่หาเลี้ยงชืพในทางที่ผิดที่มีโทษ
6) ความเพียรชอบ คือ เพียรระวังไม่ให้บาป(ความชั่ว)เกิดขึ้น
7) การตั้งสติชอบ คือ ตั้งสติพิจารนากายหรือร่างกาย
8) การตั้งใจมั่นชอบ คือ การทำให้จิตสงบเป็นสมาธอย่างแน่วแน่ ที่เรียกว่าได้ฌาน 4

ข้อควรสังเกต

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด และพูดผิด ๆ เสมอว่า "มรรค 8" แท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าบัญญัติว่า "มรรคมีองค์ 8 "(อัฏฐังคิกมรรค) รวมกันแล้วเป็นหนึ่ง คือ ทางเดียว สายเดียว อันเป็นสายเดียวที่จะเดินไปสู่จุดเดียวคือ นิพพาน